De schoolcultuur of eigenheid van de school

Neutraliteit en pluralisme.

In de IQRA-school heerst verdraagzaamheid ongeacht de godsdienstige, filosofische of ideologische visie van ouders, kinderen of leerkrachten. Elk kind wordt hier aanvaard, ongeacht ras, huidskleur, nationaliteit, geslacht, taal of maatschappelijke afkomst.
Wij wensen de kinderen op te voeden tot onderlinge verdraagzaamheid en hulpvaardigheid, met respect en begrip voor elkaars geloofs- en levensopvatting.
In onze school houden we rekening met de filosofische, religieuze en politieke overtuiging van iedereen die zelf respect opbrengt voor de overtuiging van anderen en die de democratische waarden in onze samenleving eerbiedigt.

Optimale ontwikkeling van elk kind.

Ons onderwijs wil kunnen ingaan op de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van alle kinderen. Wij besteden daarom veel aandacht aan de werkvormen die dit mogelijk maken:
–  Het bepalen van de beginsituatie van elk kind aan de hand van o.a. het leerlingvolgsysteem: ….
–  Elk kind moet op zijn tempo kunnen werken door het hanteren van verschillende differentiatievormen in de verschillende leefgroepen.
–  Het begeleiden van onze leerlingen door gebruik te maken van het individueel begeleidingsdossier en het zorgverbredend werken in alle groepen
–  Een optimale samenwerking tussen alle klassen
–  Samenwerking met CLB.
Nastreven van de totale persoonlijkheidsontwikkeling. In het opvoedings-, vormings- en onderwijsaanbod van onze school gaan wij uit van de zorg die wij willen besteden aan de totale harmonische persoonlijkheidsontwikkeling van onze kinderen. Hiermee bedoelen wij dat ons onderwijsaanbod zich niet alleen richt tot de aanbreng van parate kennis, maar ook aandacht heeft voor de motorische, de emotionele en de sociale ontwikkeling.
Aansluitend bij het verstrekte onderwijs willen wij de noodzakelijke aandacht besteden aan het opvoedings- en vormingsproces van onze kinderen.
Sociale opvoeding en bewegingsopvoeding zijn erg belangrijk. Wij willen hen wapenen als individu en als gemeenschapswezen. Wij zijn ervan overtuigd dat stevige fundamenten, die in de basisschool gelegd worden, de beste waarborg bieden voor iedereen in de toekomst. Met bijzondere aandacht voor kwaliteitsonderwijs en het uitwerken van verschillende projecten willen wij onze leerlingen degelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs.

Eerbiediging van de rechten van het kind

Kinderen met verschillende mogelijkheden en begaafdheden, uit verschillende maatschappelijke geledingen, opgegroeid met verschillende filosofische waarden en socioculturele achtergronden werken samen aan zichzelf, aan anderen, aan hun leefgroep en aan hun school om te komen tot een bijzonder mooi geheel waarin iedereen ten volle kan ontplooien. Wij wensen te blijven groeien tot een school met kwaliteitsonderricht. Dit kan men slechts bereiken indien men zijn normen zeer hoog stelt en eisen oplegt aan zichzelf en aan de leerlingen. Onze school is een school waar men persoonlijkheden vormt die men als dusdanig ervaart aan hun zelfstandigheid in denken, zelfredzaamheid, culturele rijkdom, taalgebruik, houding en voorkomen en het versterken van het zelfvertrouwen.Leerlingenparticipatie is voor ons niet langer een apart thema, maar de rode draad die doorheen het ganse schoolleven loopt.Pas dan krijgt leerlingenparticipatie de betekenis van “samen met leerlingen, ouders en de buurt school maken”.

Als lid van OVSG geven we het pluralistische onderwijsproject verder mee vorm en houden we rekening met de omgeving waar de school ligt. We vertalen dit in onze eigen schoolvisie.

Theoretisch denkkader (ouderbijeenkomsten) vertrekkend vanuit emancipatorisch werken en meer bepaald empowerment.

Enkele termen die bij de omschrijving van ’empowerment’ kunnen worden opgemerkt:
– Het benadrukken van het greep krijgen op je eigen situatie
– Het focussen op de krachten van personen
– De waarde van de eigen beleving en ervaring
– Respecteren van het tempo en de keuzes van de betrokkene

In onze school vertrekken wij van dit theoretisch kader. Emancipatorisch werken en empowerment zijn twee belangrijke termen in de IQRA-school.

Centraal staat het kind met kansen, mogelijkheden, leerpotentieel, “leerhonger”

We streven ernaar om onderwijs op maat van elk kind te geven. Dit willen we realiseren door in de klas gedifferentieerd te werken. Omdat we kleine groepen hebben, kunnen de leerkrachten meer aandacht bieden aan elke leerling en hen meenemen in hun individueel leertraject. We zorgen voor aangepast didactisch materiaal om tegemoet te komen aan de behoeften van iedere leerling.

Ervaringsgericht leren.

Mogen zijn wie je bent in een wereld die je kent.

Het ervaringsgericht onderwijs stoelt op twee belangrijke begrippen: “welbevinden” en “betrokkenheid”.

Echt leren kan volgens het ervaringsgericht onderwijs slechts ontstaan als je je goed voelt én als je je betrokken voelt bij wat je leert.
De term welbevinden verwijst naar het zich goed voelen in je eigen vel. Als je je goed voelt, kan je je open stellen naar jezelf en naar de wereld om je heen. Je kunt je draai vinden in nieuwe situaties, je kan leren … Welbevinden ontstaat als je mag zijn wie je bent met je eigen gedachten, gevoelens, kennis en vaardigheden, culturele en sociale achtergrond en uit zich, onder andere, in een positief zelfbeeld en in de openheid tot leren.
Betrokkenheid ontstaat als je je herkent in situaties, als nieuwe situaties bij jezelf en je leefwereld aansluiten. Betrokkenheid verwijst ook naar plezier beleven aan het leren, gedreven zijn en interne motivatie om te leren.

We streven een totale harmonische persoonlijkheidsontwikkeling van onze kinderen na. Hiermee bedoelen wij dat ons onderwijsaanbod zich niet alleen richt tot de aanbreng van parate kennis, maar ook aandacht heeft voor de motorische, de emotionele en de sociale ontwikkeling. Ons uitgangspunt is dat het proces van leren, ontwikkelen en groeien zich steeds voltrekt in een dynamische cyclus van hoofd, hart en handen.

Wie zich goed voelt in zijn vel, maakt het in zijn leven wel!
We willen inspelen op de individuele noden van elk kind. We differentiëren, bieden aangepast didactisch materiaal aan, werken samen met logopedisten, …
Kinderen leren door te handelen, te ontdekken. Daarom maken we gebruik van onze eigen omgeving en verleggen we onze grenzen ook buiten het schooldomein

Kinderen zijn nooit gelijk maar wel gelijkwaardig! We behandelen iedereen respectvol en hebben oog voor de noden van elk kind. Uit deze verschillen willen we leerkansen halen.

Cultuurbeschouwing zit verweven in onze totale pedagogisch didactische aanpak.
Onze leerlingen krijgen verantwoordelijkheden in het dagelijkse leven binnen de school, o.a. door te zetelen in de leerlingenraad, … Zo willen we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen ontwikkelen. Omdat we een kleine school zijn, kennen de kinderen elkaar en kunnen ze ook van elkaar leren.

Iedereen is welkom!

We streven ernaar om een open sfeer te creëren voor de kinderen, de ouders, de grootouders, het personeel, de omgeving (cfr de brede buurt) … We willen de familiale sfeer creëren op onze school en proberen steeds zo open mogelijk met iedereen te communiceren. We staan open voor elkaars mening en proberen er ook rekening mee te houden.
We houden tevredenheidsenquêtes, laten de leerlingen hun zegje doen via de leerlingenraad, … .

 

Huiswerkbeleid.

 

Iqra-plus.

Voor  leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Voor meer info: info@iqra-school.be

Iqra – zomerschool: voor wie?

  • leerlingen voor wie de vakantie (te) lang duurt.
  • Leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied nog wel wat kunnen leren.

Voor meer info: info@iqra-school.be

 

Ouderbetrokkenheid.

Met ouders wordt zowel rond informele en formele ouderparticipatie binnen het onderwijs als rond het verfijnen van leerondersteunende vaardigheden gewerkt. De ouders worden, m.a.w. empowerd zodat ze een actieve rol binnen het gebeuren kunnen opnemen én zodat ze zich bewust worden van hun eigen kracht in de ondersteuning van hun kinderen.

Onze ouders kunnen aan verschillende werkgroepen deelnemen.

Werkgroep cultuur

Werkgroep Iqra voor ouders

Werkgroep Bouw

Voor meer info: info@iqra-school.be